Get Adobe Flash player

Съобщение: Оценяване и класиране на оферти

На 18.12.2015 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 492 от 17.12.2015 г. на Кмета на община Искър и съгласно чл. 41, ал. 3 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улица „Братя Миладинови” гр. Искър, от ОК-123 до ОК-290”, открита с Решение № 26/17.11.2015 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 Назначената комисия, на открито заседание, отвори постъпилата оферта  за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улица „Братя Миладинови” гр. Искър, от ОК-123 до ОК-290”.

В деловодството на Община Искър е постъпила една оферта, както следва:

 

 

№ по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Име, презиме и фамилия на представляващия участника представил офертата или упълномощен представител Дата, час на подаване на офертата
1. „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град София Венцислав Дилков Дилков 15:14 часа;

17.12.2015 г.

       
       
       
       

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор за строителство.

Галерия