Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферта.

ГНа 16.05.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: „Проектиране на социална и спортна инфраструктура и благоустройство“, включваща осем самостоятелно обособени позиции” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 176 / 16.05.2016 г. на  Кмета на община Искър.

Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците лично. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Оферти за участие в откритата процедура по ЗОП в срока до 17:00 часа на 12.05.2016 г. са подали 2 (две) дружества.

 

Оферти са подадени от:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Име, презиме и фамилия на представляващия  участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час на подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АТС 88” ЕООД, град Плевен лично 16:57 часа;

11.05.2016 г.

Рег. № 30-1340-1
2. „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, гр. Плевен лично 16:21 часа

12.05.2016г.

Рег. № 30-675-9

Галерия