Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на офертите и разглеждане на документите.

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Спортен център – кв. 20 гр. Искър”

 

На 06.06.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 142 от 05.06.2017 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Спортен център – кв. 20 гр. Искър”, открита с Решение № 2/27.04.2017 г.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

 

Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

Членове:

  1. инж. Силвия Величкова Георгиева – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  3. 3. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 02.06.2017 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 3 (три) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в откритата процедура по ЗОП в срока до 17:00 часа на 02.06.2017 г. са подали 3 (трима) участника.

 

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадените офертите са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ДИКИСТРОЙ” ЕООД

ГР. СОФИЯ

Упълномощен представител 02.06.2017 г.;

15:17:48 часа

 

Рег. № 30-1405-1
2. „ГАРАНТСТРОЙ” ООД

ГР. ПЛЕВЕН

Лично

 

02.06.2017 г.;

16:09:58 часа

 

Рег. № 30-503-1
3. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М” АД

ГР. МОНТАНА

Упълномощен представител

 

02.06.2017 г.;

16:15:28 часа

 

Рег. № 30-1406-1

 

 

Предстои избор на изпълнител.

Галерия: