Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на офертите и разглеждане на документите.

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр.Искър“ с  два подобекти, както следва: Подобект № 1: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“  и Подобект № 2: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“

 

На 11.07.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 177 от 11.07.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр.Искър“ с  два подобекти, както следва: Подобект № 1: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“  и Подобект № 2: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

 

Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

Членове:

  1. инж. Силвия Величкова Георгиева – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  3. 3. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъства представители на участника.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 07.07.2017 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една на брой оферта.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в откритата процедура по ЗОП в срока до 17:00 часа на 07.07.2017 г. е подал само един участник.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадената оферта е както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „АРТ-СТРОЙ” ООД

ГР. ПЛЕВЕН

Лично от управителя 07.07.2017 г.

13:37:20 часа;

 

Рег. № 30-790-19

 

Предстои избор на изпълнител.

Галерия: