Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание.

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на Мултифункционални лазерни устройства 3 в 1”

 

На 25.10.2016 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 403 от 24.10.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на Мултифункционални лазерни устройства 3 в 1”.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представителина участниците в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Подадените офертите са както следва:

 

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „БЕНСТАР” ЕООД гр. Плевен  

упълномощен представител

10:20:12 часа;

24.10.2016 г.

Рег. № 30-530-19  
2. „КОПИЛИНК ПЛЕВЕН” ЕООД гр. Плевен Лично от управител – Иван Славчев Найденов 16:08:20 часа;

24.10.2016 г.

Рег. № 30-154-36  

 

Предстои отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

Галерия: