Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на офертите.

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

 „Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване, контейнери и кофи за смет за нуждите на община Искър” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Искър” и Обособена позиция № 2: „Доставка на контейнери за смет тип „Бобър” и кофи за смет тип „Мева” за нуждите на община Искър”

На 28.06.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 161 от 26.06.2017 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване, контейнери и кофи за смет за нуждите на община Искър” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Искър” и Обособена позиция № 2: „Доставка на контейнери за смет тип „Бобър” и кофи за смет тип „Мева” за нуждите на община Искър”, открита с Решение № 7/02.06.2017 г.

 Назначената комисия е в състав, както следва:

 

Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

Членове:

Веселин Пламенов Косташки – Главен специалист – Организатор БКС;

  1. Сава Огнянов Марков – Младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. 3. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  3. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 26.06.2017 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и три на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 26.06.2017 г. са подали трима участника.

 

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадените офертите са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ГОГГ СТРОЙ” ЕООД

 ГР. СЛАВЯНОВО

Упълномощен представител 26.06.2017 г.;

13:08:01 часа

 

Рег. № 30-1411-1 Участникът е подал за ОП 1
2. „РИЛА СНМ” ООД

ГР. РИЛА

По куриер

 

22.06.2017 г.;

13:22:21 часа

 

Рег. № 30-616-1 Участникът е подал за ОП 2
3. „КЪНТРИ АУТО” ООД

ГР. РАКИТОВО

Упълномощен представител

 

26.06.2017 г.;

16:42:21 часа

 

Рег. № 30-1412-1 Участникът е подал за ОП 1

 

Предстои работа на комисията и издаване на решение от Възложителя.

 

Галерия: