Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на офертите.

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър“

по член 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 57 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

На 07.07.2017 год. от 9:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 158 от 22.06.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 04.07.2017 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, както и резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка.

Изпратено е и писмено уведомление до участниците в процедурата по електронна поща.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник.

Допуснат до по-нататъшно участие е следният участник:

– Участник № 1 – „АРТ-СТРОЙ” ГР. ПЛЕВЕН;

  1. Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участник № 1 – „АРТ-СТРОЙ” ГР. ПЛЕВЕН. Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията

 

Предстои издаване на решение от Възложителя.