Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на офертите.

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

„Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване, контейнери и кофи за смет за нуждите на община Искър” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Искър” и Обособена позиция № 2: „Доставка на контейнери за смет тип „Бобър” и кофи за смет тип „Мева” за нуждите на община Искър”

 

На 13.07.2017 год. от 9:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 161 от 26.06.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване, контейнери и кофи за смет за нуждите на община Искър” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Искър” и Обособена позиция № 2: „Доставка на контейнери за смет тип „Бобър” и кофи за смет тип „Мева” за нуждите на община Искър”

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълният си и редовен  състав.

На 10.07.2017 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя, както и резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка.

Изпратено е и писмено уведомление до участниците в процедурата по електронна поща.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците.

Допуснати до по-нататъшно участие са следните участници:

– участник № 1 „ГОГГ СТРОЙ” ЕООД ГР. СЛАВЯНОВО;

участник № 2 „РИЛА СНМ” ООД ГР. РИЛА;

– участник № 3 „КЪНТРИ АУТО” ООД ГР. РАКИТОВО.

След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото на 13.07.2017 г. в 10:00 часа.

Предстои издаване на решение от Възложителя.

 

Галерия: