Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на офертите

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър” и Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър”

 

На 19.06.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 147 от 15.06.2017 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър” и Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър”, открита с Решение № 6/17.05.2017 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

Членове:

  1. инж. Силвия Величкова Георгиева – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  3. 3. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-ца Гергана Божиновска – Старши експерт „МКБППМНАТО” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 15.06.2017 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 6 (шест) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 15.06.2017 г. са подали 6 (шест) участника.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатани непрозрачни опаковки.

Подадените офертите са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „БОГОЕВ КОНСУЛТ”

ГР. СОФИЯ

По куриер 14.06.2017 г.;

15:36:09 часа

 

Рег. № 30-1408-1 Участникът е подал за ОП 1
2. „ВЕДИПЕМА”

ГР. ПЛЕВЕН

По куриер 14.06.2017 г.;

15:44:19 часа

 

Рег. № 30-981-4 Участникът е подал за ОП 1 и ОП2
3. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ

По куриер 15.06.2017 г.;

15:33:48 часа

 

Рег. № 30-1060-1 Участникът е подал за ОП 1 и ОП2
4. „КИМТЕКС ЛС” ООД

ГР. ПЛЕВЕН

По куриер 15.06.2017 г.;

15:48:43 часа

 

Рег. № 30-955-2 Участникът е подал за ОП 1 и ОП2
5. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД

ГР. СОФИЯ

По куриер 15.06.2017 г.;

15:52:15 часа

 

Рег. № 33-16-1 Участникът е подал за ОП 1
6.  ЕТ „ ЗОЯ ПАСКАЛЕВА”

ГР. ПЛЕВЕН

Лично от управителя 15.06.2017 г.;

16:16:10 часа

 

Рег. № 30-265-3 Участникът е подал за ОП 1 и ОП2

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на шестте участника, по реда на тяхното постъпване, за съответните обособени позиции, за които са подали оферти:

 

  1. Първо се отвори офертата на участник № 1 „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ГР. СОФИЯ подал само за обособена позиция № 1 „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър”.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП председателя, юрисконсулта и Главен инженер подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис. Комисията отрази горецитираното в Приложение № 1 към настоящия протокол.

  1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 2 „ВЕДИПЕМА” ГР. ПЛЕВЕН, подал за двете обособени позиции, както следва:

– Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър”

и

– Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър”.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1 и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП председателя, юрисконсулта и Главен инженер подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата за  Обособена позиция № 1  и за Обособена позиция № 2 съдържат и провери съответствието на същите с приложените описи. Комисията отрази горецитираното в Приложение № 1 към настоящия протокол.

  1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 3 „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД ГР. ПЛОВДИВ, подал за двете обособени позиции, както следва:

– Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър”

и

– Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър”.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1 и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП председателя, Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” и Главен експерт „Обществени поръчки” подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата за  Обособена позиция № 1  и за Обособена позиция № 2 съдържат и провери съответствието на същите с приложените описи. Комисията отрази горецитираното в Приложение № 1 към настоящия протокол.

  1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 4 „КИМТЕКС ЛС” ООД ГР. ПЛЕВЕН, подал за двете обособени позиции, както следва:

– Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър”

и

– Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър”.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1 и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП председателя, юрисконсулта и Главния инженер подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата за  Обособена позиция № 1  и за Обособена позиция № 2 съдържат и провери съответствието на същите с приложените описи. Комисията отрази горецитираното в Приложение № 1 към настоящия протокол.

  1. Комисията продължи работата си като отвори офертата на участник № 5 „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД ГР. СОФИЯ подал само за обособена позиция № 1 „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър”.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП председателя, Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” и Главен експерт „Обществени поръчки” подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис. Комисията отрази горецитираното в Приложение № 1 към настоящия протокол.

  1. 6. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 6 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА” ГР. ПЛЕВЕН, подал за двете обособени позиции, както следва:

– Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър”

и

– Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър”.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1 и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП председателя, юрисконсулта и Главен инженер подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата за  Обособена позиция № 1  и за Обособена позиция № 2 съдържат и провери съответствието на същите с приложените описи. Комисията отрази горецитираното в Приложение № 1 към настоящия протокол.

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

 

Предстои избор на изпълнител.

 

Галерия: