Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 29.07.2016 год., в изпълнение на Заповед № 278/28.07.2016 г. на Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия, която получи и отвори подадените оферти за участие по реда на тяхното постъпване в процедура с предмет: „Доставка на гориво и ГСМ за МПС, обслужващи Общинска администрация гр. Искър и звената към нея” по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на гориво за МПС за Общинска администрация

гр. Искър, БКС и социален патронаж.

Обособена позиция 2: Доставка на гориво за МПС за Кметство с. Долни Луковит

Обособена позиция 3: Доставка на гориво за МПС за Кметство с. Писарово

Обособена позиция 4: Доставка на гориво за МПС за Кметство с. Староселци

Обособена позиция 5: Доставка на гориво за МПС за СОУ „Хр. Смирненски”

Обособена позиция 6: Доставка на ГСМ за всички МПС на общината

За участие в процедурата оферти са подадени както следва:

№ по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника представил офертата или упълномощен представител

Дата, час подаване на офертата

Рег. № по програмата за документооборот

Забележка

1.

БОРИСОВ-49” ЕООД гр. Искър

Илиян Нешовски

/ упълномощен представител /

13:25:27 часа;

27.07.2016 г.

Рег. № 30-35-6

Отбелязани са, че ще се участва за Обособена позиция № 1;

Обособена позиция № 2;

Обособена позиция № 3;

Обособена позиция № 5;

2.

ЕТ „ДЕСИ 89 – АНДРЕЙ ЯНЕВ”

гр. Искър

Мирослав Андреев Янев

/ упълномощен представител /

09:13:37 часа;

28.07.2016 г.

Рег. № 30-864-2

Отбелязани са, че ще се участва за Обособена позиция № 6;

3.

АРБЕЛА” ООД

гр. Плевен

Георги Цветков Георгиев –

лично

11:21:35 часа;

28.07.2016 г.

Рег. № 30-692-1

Отбелязани са, че ще се участва за Обособена позиция № 4;

4.

Карио” ООД

гр. Сливен

По куриер

13:05:41 часа;

28.07.2016 г.

Рег. № 30-1349-1

Отбелязани са, че ще се участва за Обособена позиция № 6;

Предстои избор на изпълнител по обособените позиции!

Галерия: