Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти.

На 04.08.2016 год., в изпълнение на Заповед № 285 / 03.08.2016 г. на Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от, която да получи и отвори подадената оферта за участие в процедура с предмет: „Основен ремонт на Поликлиника гр. Искър”.

За участие в процедурата оферта е подадена както следва:

№ по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника представил офертата или упълномощен представител

Дата, час подаване на офертата

Рег. № по програмата за документооборот

Забележка

1.

АРТ – СТРОЙ” ЕООД, град Плевен

гр. Плевен 5800, община Плевен, област Плевен

ул. „Дойран” № 140, ет. 4, офис 401

Свилен Георгиев Мачев

28.07.2016 год.

15:06:16 часа

№ 30-790-8

Предстои избор на изпълнител !

Галерия