Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 29.08.2016 год., в изпълнение на Заповед № 319/29.08.2016 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия, която получи и отвори подадената оферта за участие в процедура с предмет: „Доставка на гориво за МПС за Кметство с. Староселци”.

За участие в процедурата оферта е подадена както следва:

 

№ по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „БОРИСОВ-49” ЕООД гр. Искър Георги Димитров Борисов 14:02:28 часа;

24.08.2016 г.

Рег. № 30-35-8  

 

Предстои избор на изпълнител !

Галерия: