Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

Съобщение за отваряне на оферти

 

На 30.08.2016 год., в изпълнение на Заповед № 320/29.08.2016 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия, която получи и отвори подадените оферти за участие по реда на тяхното постъпване в процедура с предмет: „Доставка на контейнери за смет тип Бобър и кофи за смет тип Мева за нуждите на община Искър”.

 

За участие в процедурата оферти са подадени както следва:

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „РИЛА СНМ” ООД гр. Рила  

По куриер

14:33:33 часа;

24.08.2016 г.

Рег. № 30-616-1
2.  „АБИ ФОРС” ЕООД

гр. София

 

По куриер

15:17:05 часа;

24.08.2016 г.

Рег. № 30-1352-1
3. „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД

гр. София

 

По куриер

15:29:28 часа;

24.08.2016 г.

Рег. № 30-1353-1

Предстои избор на изпълнител!

Галерия: