Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти.

На 31.08.2016 год., в изпълнение на Заповед № 322/31.08.2016 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия, която получи и отвори подадените оферти за участие по реда на тяхното постъпване в процедура с предмет:

 

Съгласно  чл. 187, ал.1 от ЗОП на 17.08.2016 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-82/17.08.2016 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър – http://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/soo-04/ със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 26.08.2016 год. с предмет: „Възстановяване на кабелна система за видеонаблюдение в с. Староселци и доставка на 2 бр. IP камери“ .

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 17.08. 2016 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID номер  9055449.

В срока, посочен в горецитирана обявата са постъпили три оферти и Възложителят е не е удължил първоначално обявеният срок.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „БЕНСТАР” ЕООД гр. Плевен Камелия Георгиева Инджиян 13:10:46 часа;

26.08.2016 г.

Рег. № 30-530-5
2.  „АЙТИ СЪРВИС 2009” ЕООД

гр. Плевен

 

Управител

 

13:18:43 часа;

26.08.2016 г.

Рег. № 30-1355-1
3. „ПОЛИМЕКС ХОРДИНГ” ЕООД

гр. София

 

Управител

 

13:24:13 часа;

24.08.2016 г.

Рег. № 30-1356-1

 

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

 

Предстои избор на изпълнител!

Галерия: