Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 01.09.2016 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед от 31.08.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на специализиран превоз на деца, ученици и учители от други населени места до ОДЗ „Мара Балева“ гр. Искър, СУ „Христо Смирненски” гр. Искър и до ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит, община Искър, през учебните 2016/2017 г., 2017/2018 г. и 2018/2019 г. по предварителни маршрутни разписания“, открита с Решение № 28/08.08.2016 г.

 

 

Оферта е подадена от:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ВЕСИ ТРАНС” ООД, град София Подадена лично от управителя 10:32:53 часа;

30.08.2016 г.

Рег. № 30-463-1

На заседанието на комисията присъства представител на участника в процедурата, при спазване на установения режим за достъп до сградата – Управител –  Йорданка Георгиева Илиева.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Предстои избор на изпълнител!

Галерия: