Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 02.09.2016 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед 329 от 02.09.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1080 – /II-13, Кнежа – Искър/ – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит /III-137/ от км. 2+500 до км. 11+900, сгласно покана Изх. № 30-359-1/31.08.2016 г.

Подадената оферта е  както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ЧОБАНСКИ” ЕООД гр. София Георги Чобански

 

17:02:50 часа;

01.09.2016 г.

Рег. № 30-359-2

 

На заседанието на комисията неприсъства представител на участника в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

 

Предстои сключване на договор с избраният участник!

Галерия: