Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 13.09.2016 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 337от 12.09.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции, открита с Решение № 29/18.08.2016 г.

 

Оферта е подадена от:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Евелин комерс” ООД, град Плевен Подадена лично от управителя 16:43:32 часа;

09.09.2016 г.

Рег. № 30-936-20

 

На заседанието на комисията неприсъства представител на участника в процедурата, както и представители на медиите, както и други лица.

 

Предстои избор на изпълнител!

Галерия: