Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

В изпълнението на дейностите по Проект „Приятели” с Рег № BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 15.09.2016 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 340 от 15.09.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, технически средства и консумативи – тонери и касети”, открита с Решение № 30/22.08.2016 г.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

Подадените офертите са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ” ЕООД гр. Плевен Лично – управител 12:02:11 часа;

13.09.2016 г.

Рег. № 30-1161-4  
2. „БЕНСТАР” ЕООД гр. Плевен  

упълномощен представител

14:46:17 часа;

13.09.2016 г.

Рег. № 30-530-8  
3. „СТЕМО” ООД гр. Плевен  

упълномощен представител

14:57:29 часа;

13.09.2016 г.

Рег. № 30-332-1  
4. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС”

гр. София

 

упълномощен представител

16:24:23 часа;

13.09.2016 г.

Рег. № 30-1243-1  
5. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” гр. София  

упълномощен представител

16:28:12 часа;

13.09.2016 г.

Рег. № 30-1364-1  
6. „СМАРТ СОФТ” ЕООД гр. София  

упълномощен представител

16:31:29 часа;

13.09.2016 г.

Рег. № 30-1365-1  
7. „КОПИЛИНК ПЛЕВЕН” ЕООД гр. Плевен Лично – управител 16:35:06 часа;

13.09.2016 г.

Рег. № 30-154-25  

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

Галерия: