Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

 

На 16.09.2016 год. от 13.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 337 от 12.09.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции, открита с Решение № 29/18.08.2016 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров“ № 38.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника в процедурата, както и представители на медиите, както и други лица.

Предстои сключване на договор!

img_20160916_134835 img_20160916_134901 img_20160916_134921 img_20160916_133937 img_20160916_134005 img_20160916_134045 img_20160916_134146 img_20160916_134250 img_20160916_134325 img_20160916_134405 img_20160916_134521 img_20160916_134756 img_20160916_134817