Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

В изпълнението на дейностите по Проект „Приятели” с Рег № BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 10.01.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 4 от 09.01.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Приятели”, открита с Решение № 43/15.12.2016 г.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

 

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

 

Членове:

  1. Величка Дикова Косташка – Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър и Ръководител на проект „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгл. Заповед № 283/29.07.2016 г. на Кмета на Община Искър;
  2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър и и «Експерт по ЗОП» по проект „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгл. Заповед № 283/29.07.2016 г. на Кмета на Община Искър;
  3. Малина Нинова Петровска – Старши експерт „Бюджет и счетоводство” в дирекция „Финансово – стопански дейности и административно обслужване” при община Искър и Счетоводител на проект „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгл. Заповед № 283/29.07.2016 г. на Кмета на Община Искър;
  4. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на участник ЕТ „Импорт Експорт 2000 – Величко Великов” гр. Плевен – Кристина Людмилова Лазарова, която се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 06.01.2017 год., и 3 /три/ на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 06.01.2017 г. са подали 3 (три) участника.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

Подадените офертите са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. ЕТ „Импорт Експорт 2000 – Величко Великов”

гр. Плевен

Лично 10:43:35 часа;

06.01.2017 г.

Рег. № 30-589-1  
2. „Ваканция” ООД

 гр. София

По куриер 14:03:02 часа;

06.01.2017 г.

Рег. № 30-1391-1  
3. „Плевен Експрес” ЕООД

гр. Плевен

Упълномощен представител

 

16:27:02 часа;

06.01.2017 г.

Рег. № 30-48-1  

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.