Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти.

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт кухня Домашен социален патронаж, гр. Искър“.

 На 26.06.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 159 от 23.06.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт кухня Домашен социален патронаж, гр. Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Председателят на комисията откри заседанието и прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Поради уважителни причини отсъства редовният член – Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър, същата се замести от резервния член – Николай Атанасов Великов Специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;

 

Председателят на комисия установи, че същата е в пълен си състав, както следва:

 

Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

Членове:

  1. инж. Силвия Величкова Георгиева – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Николай Атанасов Великов Специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  3. 3. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

 

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Татяна Пеловска – старши експерт «Мерки, програми и проекти за заетост, ГРАО и административно-техническо обслужване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 22.06.2017 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и две на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в откритата процедура по ЗОП в срока до 17:00 часа на 22.06.2017 г. са подали двама участника.

 

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадените офертите са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ИВАНОВ СТРОЙ 89” ЕООД С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩ. КОЗЛОДУЙ Лично от управителя 21.06.2017 г.

14:30:58 часа;

 

Рег. № 30-1409-2
2. „АРТ-СТРОЙ” ООД

ГР. ПЛЕВЕН

Лично от управителя 22.06.2017 г.

15:25:28 часа

Рег. № 30-790-8

 

 

Предстои работа на комисията в определеният й срок и издаване на решение от Възложителя.

 

Галерия: