Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 20.09.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 267/19.09.2017 г.  на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции, открита с Решение № 17/25.08.2017 г.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  3. Величка Дикова Косташка Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър;
  1.   Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен  протокол за подадената оферта за участие от дата: 18.09.2017 год., и 2 /две/ на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 18.09.2017 г. са подали двама участника.

Офертите е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

 

 

Оферти са подадена от:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. ЕТ „МИЛИЦА ЛАЗАРОВА 90“, гр. Славяново Подадена лично от управителя 13:41:23 часа;

18.09.2017 г.

Рег. № 30-1420-1
2. „Евелин комерс” ООД, град Плевен Подадена лично от управителя 16:54:00 часа;

18.09.2017 г.

Рег. № 30-936-7

 

 

Предстои избор на изпълнител!

 

Галерия: