Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

Днес, 02.10.2017 год., в изпълнение на Заповед № 277/02.10.2017 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 

Председател: Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: На 02.10.2017 г. (понеделник) от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията г-жа Василева откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно  чл. 187, ал.1 от ЗОП на 13.09.20167 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-39/13.09.2017 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 21.09.2017 год. с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни  сезони  2017 / 2018  год., 2018 / 2019 год.”

 

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 13.09. 2017 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID номер 9068282.

В срока, посочен в горецитирана обявата не са постъпили оферти и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят е удължил първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ –  https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/soo-06/ са публикувани Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-8/25.09.2017 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 29.09.2017 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 25.09.2017 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID номер 9068567.

 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 29.09.2017 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една на брой оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 29.09.2017 г. е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същата е регистрирана в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „АРТ – СТРОЙ” ООД

  ГР. ПЛЕВЕН

Свилен Георгиев Мачев 10:49:38 часа;

20.09.2017 г.

Рег. № 30-790-41

 

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.