Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 24.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция на мост на река Писаровска в с.Писарово при квартали 111 и 113, община Искър”, от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 104 / 24.03. 2016 г. на Кмета на община Искър.

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване в деловодството

на администрацията, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Оферти бяха подадени от следните участници:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ПЪТ ВОД ПРОЕКТ” ЕООД гр. Плевен лично 14:33 часа;

23.03.2016 г.

Рег. № 30-1104-2
2. „МОСТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София по куриер 16:24 часа;

23.03.2016 г.

Рег. № 30-1271-2

 

Галерия: