Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 25.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър” с подобекти:

  1. „Реконструкция на улици в гр. Искър”;
  2. „Реконструкция на улици в с. Староселци”;
  3. „Реконструкция на улици в с. Д. Луковит”;
  4. „Реконструкция на улици в с. Писарово”.

 

от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 106 / 25.03. 2016 г. на  Кмета на община Искър.

 

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване в деловодството на администрацията, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

 

Оферти бяха подадени от следните участници:

 

Оферти са подадени от:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ТОБО ИНВЕСТ” ЕООД

гр. София

с куриер 10:15 часа;

22.03.2016 г.

Рег. № 30-1327-1
2. „ПЪТИЩА М” ЕООД

гр. Монтана

с куриер 11:27 часа;

23.03.2016 г.

Рег. № 30-1094-1
3. „ПЪТ ВОД ПРОЕКТ” ЕООД гр. Плевен Лично –

Кирил Янков Кръстев

14:27 часа;

23.03.2016 г.

Рег. № 30-1104-1
4. „МОСТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

гр. София

с куриер 16:18 часа;

23.03.2016 г.

Рег. № 30-1271-1