Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 04.04.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание беше отворена офеати за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на доставка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за общинска администрация и в населените места на общината по обособени позиции” както следва:

за Обособена позиция (ОП) 1: Лазерно монохромно устройство 1 бр.

за Обособена позиция (ОП) 2: Персонален компютър – 9 бр.;

за Обособена позиция (ОП) 3: Сървър – 1 бр.;

за Обособена позиция (ОП) 4: Скенер за документи – 1 бр.;

за Обособена позиция (ОП) 5: Смарт суич – 1 бр.,

от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 118 / 04.04.2016 г. на  Кмета на община Искър.

Офертата е представена на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника, три от които с куриер и една оферта – лично. Върху плика, участника е посочил адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

 

Оферта е подадена от:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Копилинк Плевен” ЕООД гр. Плевен

ул. „Г. С. Раковски” № 46, ап.1

 

Иван Славчев Найденов

13:43 часа;

01.04.2016 г.

Рег. № 30-154-8

Галерия: