Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

     На 08.08.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пълния пакет от документи, необходими на община Искър за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 126 / 08.04.2016 г. на  Кмета на община Искър.

Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците по куриер. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Оферти за участие в откритата процедура по ЗОП в срока до 17:00 часа на 07.04.2016 г. са подали 4 (четири) дружества.

 

Оферти са подадени от:

 

№ по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Име, презиме и фамилия на представляващия  участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час на подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София по куриер 15:34 часа;

06.04.2016 г.

Рег. № 30-907-1
2. „Евростарт 2008“ ЕООД

град София

по куриер 16:01 часа

06.04.2016г.

Рег. № 30-713-2
3. „ФИН-СПРЕД“ ЕООД

град София

по куриер 10:45 часа

07.04.2016 г.

Рег. № 30-1329-1
4. „РИЛА КОНСУЛТ“ ЕООД

град София

по куриер 11:00 часа

07.04.2016 г.

Рег. № 30-1330-1

 

Галерия: