Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

 

На 27.04.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на доставка с предмет: „Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Долни Луковит” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 159 / 27.04.2016 г. на  Кмета на община Искър.

Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника, три от които с куриер и една оферта – лично. Върху плика, участника е посочил адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

 

Оферти са подадени от:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. №  по програмата за документооборот
1. „Систера Технолоджи” ЕООД, гр. София по куриер 13:53 часа;

25.04.2016 г.

Рег. № 30-1333-1
2. „РВЦ” ООД,

гр. Шумен

по куриер 14:04 часа;

25.04.2016 г.

Рег. № 30-1334-1
3. „ИТА Инженеринг” ООД,

гр. София

по куриер 14:10 часа;

25.04.2016 г.

Рег. № 30-1335-1
4. „АНДИ БГ” ООД,

с. Труд, община Марица

по куриер 14:37 часа;

25.04.2016 г.

Рег. № 30-1336-1
5. „БЕНСТАР” ООД,

гр. Плевен

по куриер 15:54 часа;

25.04.2016 г.

Рег. № 30-530-1
6. „Делта Сървиз БГ” ЕООД,

гр. Плевен

по куриер 15:57 часа;

25.04.2016 г.

Рег. № 30-1337-1

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

 

Галерия: