Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 19.05.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции” както следва:

Обособена позиция № 1 – Ремонт общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово с подобекти:

  1. Ремонт на общински път „PVN 3081 /III-1308, Искър – Горни Дъбник /Писарово-Граница община(Искър – Червен бряг) – Телиш / PVN 1186;
  2. Ремонт на улична мрежа в с. Писарово, а именно:

2.1. Ремонт на улица „Христо Ботев“ в с. Писарово;

2.2. Ремонт на улица „Никола Й.Вапцаров“ в с. Писарово;

Обособена позиция № 2 – Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит:

  1. Ремонт на улица „Искър“ с. Долни Луковит;
  2. Ремонт на улица „Бенковски“ с. Долни Луковит;
  3. Ремонт на улица „Цар Калоян“ с. Долни Луковит;
  4. Ремонт на улица „Демир Велиев” с. Долни Луковит;
  5. Ремонт на улица „Васил Априлов” с. Долни Луковит;
  6. Ремонт на улица „Любен Каравелов” с. Долни Луковит.

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци:

  1. Ремонт на улица „Цветан Спасов“ с. Староселци;
  2. Ремонт на улица „Христо Манчев“ с. Староселци,

от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 180 / 18.05.2016 г. на  Кмета на община Искър.

Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците лично. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Оферта за участие в откритата процедура по ЗОП за трите обособени позиции в срока до 17:00 часа на 17.05.2016 г. е подало 1 (едно) дружество, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Име, презиме и фамилия на представляващия  участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час на подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град София      
1.1 „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град София подадедена оферта за Обособена позиция (ОП) 1 Подадена лично 14:49 часа;

17.05.2016 г.

Рег. № 30-706-3
1.2 „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град София подадедена оферта за Обособена позиция (ОП) 2 Подадена лично 14:52 часа;

17.05.2016 г.

Рег. № 30-706-4
1.3 „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град София подадедена оферта за Обособена позиция (ОП) 3 Подадена лично 14:54 часа;

17.05.2016 г.

Рег. № 30-706-5

Галерия: