Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес 21.04.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание беше отворена оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка – договаряне без обявление за възлагане на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър“.

Дейностите по осъществяване на авторския надзор са по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”, който се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 15/321/01408 от 19.12.2013 г., сключен между Община Искър и Държавен фонд „Земеделие”, Анекс № І от 06.03.2014 г. и Анекс № 2 от 16.09.2014 г. към него.

В Община Искър е постъпила една оферта от следния участник:

по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, часподаване на офертата

Рег. № по програмата за документооборот

1.

„ВКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,

ЕИК 114676559

Адрес област Плевен, град Плевен,

Ул. „Веслец” № 9, вх. „А”, ет. 3, ап. 9

16:42 часа;

16.04.2015 г.

Рег. № 30-308-5

Галерия: