Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр.Искър“ с  два подобекти, както следва: Подобект № 1: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“  и Подобект № 2: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“

 

На 14.07.2017 год. от 09:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 177 от 11.07.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр.Искър“ с  два подобекти, както следва: Подобект № 1: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“  и Подобект № 2: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в стая № 215, етаж втори на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълният си и редовен  състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 11.07.2017 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, както и резултатите от оценяването на офертата на допуснатият участник по другите показатели за оценка.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците.

Допуснат до по-нататъшно участие e следния участник:

участник № 1 „АРТ-СТРОЙ” ГР. ПЛЕВЕН. Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участник № 1 „АРТ-СТРОЙ” ГР. ПЛЕВЕН.

Оповести  се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията и приключи публичната част на заседанието.

 

Предстои избор на изпълнител.

 

Галерия: