Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценовите предложения.

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър” и Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър”

 

 

На 30.06.2017 год. от 9:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 147 от 15.06.2017 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър” и Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ – ясла, гр. Искър”.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

Членове:

  1. инж. Силвия Величкова Георгиева – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  3. 3. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 

На 27.06.2017 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя, както и резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка.

Изпратено е и писмено уведомление до участниците в процедурата по електронна поща, за което е получено потвърждение от участниците.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници в процедурата.

 

Допуснати до по-нататъшно участие са следните участници:

 

  • Участник № 1 „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД ГР. СОФИЯ;
  • Участник № 2 „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН;
  • Участник № 3 „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД ГР. ПЛОВДИВ;
  • Участник № 4 „КИМТЕКС ЛС” ООД ГР. ПЛЕВЕН;
  • Участник № 5 „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД ГР. СОФИЯ;
  • Участник № 6 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА” ГР. ПЛЕВЕН.

 

Предстои избор на изпълнител.

Галерия: