Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценовите предложение

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на ценовите предложение на участниците в обществената поръчка с предмет:

 

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Спортен център – кв. 20 гр. Искър”

На 27.06.2017 год. от 11:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 142 от 05.06.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Спортен център – кв. 20 гр. Искър”.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълният си и редовен  състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На  19.06.2017 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя, както и резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка.

Изпратено е и писмено уведомление до участниците в процедурата по електронна поща и по куриер, за което е получено потвърждение от участниците.

На заседанието на комисията присъства представител на участници в процедурата, а именно:

– упълномощен представител на участник № 3 „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М” АД ГР. МОНТАНА – инж. Петър Лазанов Петров.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници в процедурата.

 

Предстои издаване на решение от Възложителя.

 

Галерия: