Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, технически средства и консумативи – тонери и касети

 

В изпълнението на дейностите по Проект „Приятели” с Рег № BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 10.10.2016 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 340 от 15.09.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, технически средства и консумативи – тонери и касети”, открита с Решение № 30/22.08.2016 г.

 

На заседанието на комисията присъстваха представители на следните участници  в процедурата, при спазване на установения режим за достъп до сградата – упълномощен представите на участник „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ” ЕООД гр. Плевен и  управителя на участник „КОПИЛИНК ПЛЕВЕН” ЕООД гр. Плевен.

 

         Предстои издаване на решение от Възложителя – Кмет на Община Искър.

Галерия: