Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценови оферти

В изпълнението на дейностите по Проект „Приятели” с Рег. № BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 31.10.2016 год. от 09.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 344 от 16.09.2016 г. и изменена със Заповед № 382/11.10.2016 год. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература/дидактически материали, театрални костюми, носии и реквизит и спортни пособия по пет обособени позиции”, открита с Решение № 31/23.08.2016 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Величка Дикова Косташка – Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър;
  2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  1. Малина Нинова Петровска – Старши експерт „Бюджет и счетоводство” в дирекция „Финансово – стопански дейности и административно обслужване” при община Искър;
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

На 26.10.2016 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта, както и резултатите от оценяването на офертата по другите показатели за оценка.

Изпратено е и писмено уведомление до всички участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата. На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията запозна присъстващите с правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до по нататъшно участие участници за съответните обособените позиции, за които участват.

 

            Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

Галерия: