Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 „Упражняване на авторски надзор на обект: „Спортен център в кв. 20, гр. Искър”

 

На 23.05.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 130 от 22.05.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Спортен център в кв. 20, гр. Искър”.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

  1. инж. Силвия Величкова Георгиева Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъстваха представителите на участницика в процедурата, а именно Управителя – , който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 19.05.2017 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „НИЯМАР КОНТРОЛ” ЕООД гр. София  Лично от управителя – Валентин Денев 12:30:00 часа;

19.05.2017 г.

Рег. № 30-1304-2

 

Предстои сключване на договор след влизане в сила на решението за избор на изпълнител.

 

Галерия: