Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на Заповед № 177 от 22.05.2015 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър на открито заседание бяха отворени пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” и оповестени цените на допуснатия участник № 1 – „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град Плевен по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”.

Офертите бяха отворени по реда на обособените позиции, за които участва участника.

Комисията състави и подписа протокол от работата си на 30.06.2015 год.

Всички протоколи от работата на Комисията бяха предадени на Възложителя – Кмет на община Искър, заедно с цялата документация за вземане на решение.

20150630_133625      20150630_133359      20150630_133241