Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценови оферти

На 03.06.2016 г. (петък) от 09.30 часа в заседателната зала на община Искър, етаж втори, Комисията, назначена със Заповед № 176 от 16.05.2016 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране на социална и спортна инфраструктура и благоустройство“, включваща осем самостоятелно обособени позиции”, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.) отвори плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

Избраният критерий за оценка е „Икономически най-изгодна оферта” (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.))

Председателят на комисията оповести цените на допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите.

Комисията отрази своята работа в протокол.