Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценови оферти

На 03.06.2016 г. (петък) от 13.30 часа в заседателната зала на община Искър, етаж втори, Комисията, назначена със Заповед № 178 от 17.05.2016 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на класиралия се участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач за нуждите на община Искър“, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.) отвори плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участника, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя.

Избраният критерий за оценка е „Икономически най-изгодна оферта” (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.))

Председателят на комисията оповести цената на допуснатия участник.