Get Adobe Flash player

Съобщение: Отваряне на оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка

На 21.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в Община Искър“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Мара Балева“, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”, от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 75 от 21 март 2015 г. на Кмета на Общината.
Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Оферти бяха подадени от следните участници:

№ по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата

Рег. № по програмата за документооборот

1.

„Рубин – 133” ЕООД,

гр. Плевен,

ул. „Хаджи Димитър” № 54А, п.к. 5800

20.03.2015 г.

час: 11:05:52

30-1211-2

2.

„Евелин Комерс” ООД,

гр. Плевен,

ул. Копривщица” № 22, ап. 11

20.03.2015 г.

час: 14:28:18

30-936-31