Get Adobe Flash player

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка

СЪОБЩЕНИЕ

за прекратяване на обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП чрез събиране

на оферти с обява с предмет:

Доставка на гориво и ГСМ за МПС, обслужващи Общинска администрация гр. Искър и звената към нея” по обособена позиция както следва:

Обособена позиция 4: Доставка на гориво за МПС за Кметство с. Староселци

Със Заповед № 306/16.08.2016 г. на Кмета на община Искър, на основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, буква „б” и предвид обстоятелството, че е налице неизпълнение от страна на класирания участник на условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, е прекратено възлагането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво и ГСМ за МПС, обслужващи Общинска администрация гр. Искър и звената към нея” по шест самостоятелно обособени позици, за:

Обособена позиция 4: Доставка на гориво за МПС за Кметство с. Староселци,

открита със Заповед № 249 от 15.07.2016 г. на Кмета на община Искър и обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с изх. № 15-14-63 от 15.07.2016 г., публикувана на интернет страницата на Община Искър.

Мотиви за прекратяване:

След проведената обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво и ГСМ за МПС, обслужващи Общинска администрация гр. Искър и звената към нея”, класираният за Обособена позиция 4: Доставка на гориво за МПС за Кметство с. Староселци участник „АРБЕЛА” ООД, гр. Плевен не е представил в определения от Възложителя срок необходимите документи, изискани с писмо № 30-692-3/03.08.2016 г., с които да докаже погасяване, разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължение, което е по акт, който не е влязъл в сила, съгласно чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, изискани за сключване на договор по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. На управителя на фирмата е съставен Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал.3 от ДОПК.