Get Adobe Flash player

Съобщение за удължаване на срока за кандидастване „здравен медиатор“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие от диплома за завършено средно образование
  • Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Искър. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: iskarbg.bg

 

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено средно образование
  • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
  • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
  • Владеене на езика на общността
  • Комуникативни умения
  • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи: 27.01.2017 г.

Документите се подават в деловодството на Община Искър.