Get Adobe Flash player

Съобщение: отваряне на оферти

Днес 19.05.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: 

„Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция на улична мрежа в Община Искър”, с подобекти: 1. ”Реконструкция на улици в гр. Искър”, 2. ”Реконструкция на улици в с. Староселци”, 3. ”Реконструкция на улици в с. Долни Луковит” 4. ”Реконструкция на улици в с. Писарово”.

 

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

В Община Искър са постъпили две оферти, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „МОСТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София, ул. „Ал. Стамболийски” № 48, ет. 4, офис 16 получена с куриер 13:28 часа;

18.05.2015 г.

Рег. № 30-1271-1
2. „ПЪТ ВОД ПРОЕКТ” ЕООД гр. Плевен, ул. „Емил Димитров” № 22, вх. А, ет.1, ап.2

подадена лично

13:51 часа;

18.05.2015 г.

Рег. № 30-1104-1