Get Adobe Flash player

Съобщение: отворени ценови оферти

В изпълнение на Заповед № 303 от 01.09.2015 г. на Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър на открито заседание беше отворен плик № 3 с надпис „Предлагана цена” и оповестена цената, предложена от допуснатия участник № 1 – „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град Плевен по обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър”.

Комисията състави и подписа протокол от работата си на 11.09.2015 год.

Всички протоколи от работата на Комисията бяха предадени на Възложителя – Кмет на община Искър, заедно с цялата документация за вземане на решение.