Get Adobe Flash player

Съобщение: отворяне на подадената индикативна оферта за участие в пазарни консултации

СЪОБЩЕНИЕ

         Относно:  Провеждане на пазарни консултации за предоставяне на услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Приятели” по договор № BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

На 05.12.2016 год. (понеделник) в 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 449 от 28.11.2016 г. на Кмета на Община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадената индикативна оферта за участие в пазарни консултации.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

На „профила на купувача” на Община Искър е публикувана покана до заинтересованите лица на 21.11.2016 год. със срок за подаване на оферти до 28.11.2016 г. В посоченият срок е подадена само една индикативна оферта. Възложителят, чрез съобщение е удължил срока за подаване на оферти до 17:00 часа на 02.12.2016 год.

Председателят на комисията съобщи пред членовете на комисията, че оферти за участие в пазарните консултации в срока до 02.12.2016 год. (първоначало обявеният и удълженият срок) е подадена само една оферта, както следва:

 

№ по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Рег. № /дата и час

1. ЕТ „Импорт Експорт 2000 – Величко Великов” гр. Плевен Рег. № 30-589-1/28.11.2016 год.

08:42:42 часа

Галерия: