Get Adobe Flash player

Съобщение относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Възлагане на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес 11.11.2015 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 424 от 10.11.2015 г. на Кмета на община Искър и съгласно чл. 41, ал. 3 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”, открита с Решение № 24/09.10.2015 г.

Назначената комисия, на открито заседание, отвори постъпилата оферта  за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Възлагане на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”.

В деловодството на Община Искър е постъпила една оферта, както следва:

 

№ по ред  

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
„АУТО КЛИМА ТРАНС” ЕООД,

С. ЗГАЛЕВО

12:57 часа;

09.11.2015 г.

Рег. № 30-1223-6
 
 

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор за възлагане на автобусни превози.