Get Adobe Flash player

Съобщение – подписване на договор

СЪОБЩЕНИЕ

Сключен договор с Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”

Днес, 03.04.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър се сключи Договор с избрания изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” – „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ” ООД.
Договорът се сключва за срок от 21 месеца (словом: двадесет и един месеца) от неговото подписване и включва:
1. Срок за изпълнение на Етап І – Предварителен проект на ОУП – 18 месеца (словом: осемнадесет месеца) ;
2. Срок за изпълнение на Етап ІІ – Окончателен проект на ОУП – 3 месеца (словом: три месеца) след провеждане на необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУПОИ, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията.
Финансирането е обезпечено от Министерството на регионалното развитие и благусройството в размер на 80 % и от бюджета на Община Искър в размер на 20 % съфинансиране, в съответствие с договорените условия в Споразумение № РД-06-181 /05.08.2014 г., подписоно между двете институции.