Get Adobe Flash player

Съобщения за отваряне на оферти

На 15.04.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки във връзка с чл. 3, ал. 1 и  чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права с предмет: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски градини заведения в община Искър –„Основен ремонт и обзавеждане на ОДЗ „Мара Балева”-гр. Искър” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 137 / 15.04. 2016 г. на  Кмета на община Искър.

На заседанието на комисията присъства и представляващия участника – инж. Анелия Петрова – Управител на „ПРОИНЖ АП” ЕООД, гр. Плевен, която представи изисканите документи за участие в процедурата.

Комисията проведе договарянето с участника, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.

Предстои сключване на договора с избраният изпълнител.