Get Adobe Flash player

Съобщения за отваряне на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Днес 17.08.2015 г. в 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър в изпълнение на Заповед № № 282 /14.08.2015 г. на Кмета на община Искър назначената комисия, на открито заседание, отвори постъпилите оферти  за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с предмет:

„Упражняване на сроителен надзор на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър”.

В деловодството на Община Искър са постъпили три оферта, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. София

 

лично 13.08.2015 г.11:39 часа Рег. № 30-168-4
2. „ТРИ ЕС” ЕООД гр. София

 

с куриер 14.08.2015 г.13:01 часа Рег. № 30-1089-2
3. „Консулт Инженерингс” ЕООД гр. София  с куриер 14.08.2015 г.13:04 часа Рег. № 30-1080-1

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор за строителен надзор.