Get Adobe Flash player

Съобщения за отваряне на ценова оферта.

Съобщение

 

за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Приятели”

В изпълнението на дейностите по Проект „Приятели” с Рег. № BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 01.02.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 4 от 09.01.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Приятели”, открита с Решение № 43/15.12.2016 г.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участници в процедурата, а именно:

– упълномощен представител на участник № 1 – ЕТ „Импорт Експорт 2000 – Величко Великов” гр. Плевен – Теменужка Стоянова Цанева

– управителя на участник № 2 „Ваканция” ООД  гр. София – Георги Милошев Георгиев.

 Предстои издаване на решение от Възложителя – Кмет на Община Искър.